[Web] Accéder aux plateformes Moodle

Nhấn vào index.html đường liên kết để xem file.